Season 10 - Mastermind Contestant

Kannada

Prathap Drone

14.29% (3 votes)

Rakshak Sena

4.76% (1 votes)

Vinay Gowda

4.76% (1 votes)

Santosh Varthur

4.76% (1 votes)

Avinash Surasundra

4.76% (1 votes)

Tanisha Kuppanda

4.76% (1 votes)

Neethu Vanajaksshi

4.76% (1 votes)

Snake Shyam

4.76% (1 votes)

Chitral Rangaswamy

4.76% (1 votes)

Bhagyashree Rao

4.76% (1 votes)

Eshani Chandrashekar

4.76% (1 votes)

Siri

4.76% (1 votes)

Santhosh Kumar

4.76% (1 votes)

Michael Ajay

4.76% (1 votes)

Sangeetha Sringeri

4.76% (1 votes)

Namratha Gowda

4.76% (1 votes)

Gaurish Akki

4.76% (1 votes)

Snehith Gowda

4.76% (1 votes)

Karthik Mahesh

4.76% (1 votes)

TOTAL VOTES

100.0% (21 votes)Daily Voting

CLICK

Nominations Voting

CLICK