Season 9 - Boring Contestant

Kannada

Rupesh Rajanna

5.56% (1 votes)

Deepika Das

5.56% (1 votes)

Divya Uruduga

5.56% (1 votes)

Nawaz

5.56% (1 votes)

Arun Sagar

5.56% (1 votes)

Mayuri Kyatari

5.56% (1 votes)

Kavyashree Gowda

5.56% (1 votes)

Aryavardhan

5.56% (1 votes)

Roopesh Shetty

5.56% (1 votes)

Darsh Chandrappa

5.56% (1 votes)

Vinod Gobbaragala

5.56% (1 votes)

Anupama Gowda

5.56% (1 votes)

Prashanth Sambargi

5.56% (1 votes)

Amulya Gowda

5.56% (1 votes)

Neha Gowda

5.56% (1 votes)

Aishwarya Pissay

5.56% (1 votes)

Saanya Iyer

5.56% (1 votes)

Rakesh Adiga

5.56% (1 votes)

TOTAL VOTES

100.0% (18 votes)Daily Voting

CLICK

Nominations Voting

CLICK