Season 5 - Best Contestant

Malayalam

Akhil Marar

16.0% (4 votes)

Sruthi Lakshmi

8.0% (2 votes)

Vishnu Joshi

4.0% (1 votes)

Hanan Hameed

4.0% (1 votes)

Aniyan Midhun

4.0% (1 votes)

Rinosh George

4.0% (1 votes)

Maneesha K. S.

4.0% (1 votes)

Sobha Viswanath

4.0% (1 votes)

Anjuz Rosh

4.0% (1 votes)

Shiju Abdul Rasheed

4.0% (1 votes)

Anu Joseph

4.0% (1 votes)

Sagar Surya

4.0% (1 votes)

Junaiz V. P.

4.0% (1 votes)

Aiswarya Suresh(Lachu)

4.0% (1 votes)

Gopika Gopi

4.0% (1 votes)

Cerena Ann Johnson

4.0% (1 votes)

Angeline Mariya

4.0% (1 votes)

Nadira Mehrin

4.0% (1 votes)

Sreedevi Menon (Devu)

4.0% (1 votes)

Omar Lulu

4.0% (1 votes)

Reneesha

4.0% (1 votes)

TOTAL VOTES

100.0% (25 votes)



Daily Voting

CLICK

Nominations Voting

CLICK