Season 2 - Mastermind Contestant

Tamil

Yashika Aannand

5.88% (1 votes)

Aishwarya Dutta

5.88% (1 votes)

Mamathi Chari

5.88% (1 votes)

Nithya

5.88% (1 votes)

Riythvika

5.88% (1 votes)

Ananth Vaidyanathan

5.88% (1 votes)

Janani Iyer

5.88% (1 votes)

Vaishnavi

5.88% (1 votes)

Shariq Hassan Khan

5.88% (1 votes)

Vijayalakshmi Feroz

5.88% (1 votes)

Sendrayan

5.88% (1 votes)

Daniel Annie Pope

5.88% (1 votes)

Mumtaz

5.88% (1 votes)

Thadi Balaji

5.88% (1 votes)

Mahat Raghavendra

5.88% (1 votes)

Ramya NSK

5.88% (1 votes)

Ponnambalam

5.88% (1 votes)

TOTAL VOTES

100.0% (17 votes)Daily Voting

CLICK

Nominations Voting

CLICK