Season 7 - Manipulative Contestant

Tamil

Vinusha Devi

8.33% (2 votes)

Jovika Vijayakumar

4.17% (1 votes)

Pradeep Antony

4.17% (1 votes)

Akshaya Udayakumar

4.17% (1 votes)

Saravana Vickram

4.17% (1 votes)

Nixen

4.17% (1 votes)

Vijay Varma

4.17% (1 votes)

Archana Ravichandran

4.17% (1 votes)

Annabharathi

4.17% (1 votes)

Cool Suresh

4.17% (1 votes)

Ayshu ADS

4.17% (1 votes)

Poornima Ravi

4.17% (1 votes)

Gana Bala

4.17% (1 votes)

Yugendran

4.17% (1 votes)

Raveena Daha

4.17% (1 votes)

Ananya Rao

4.17% (1 votes)

Maya S. Krishnan

4.17% (1 votes)

RJ Bravo

4.17% (1 votes)

Bava Chelladurai

4.17% (1 votes)

Dinesh Gopalsamy

4.17% (1 votes)

Vichithra

4.17% (1 votes)

Manichandra

4.17% (1 votes)

Vishnu

4.17% (1 votes)

TOTAL VOTES

100.0% (24 votes)Daily Voting

CLICK

Nominations Voting

CLICK